Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अयोध्यायां भगवत: रामस्य भव्यमन्दिरस्य निर्माणं अन्तिमस्तरे अस्ति। जनवरीमासे २२ दिनाङ्के भगवत: रामस्य प्राणप्रतिष्ठा भविष्यति यत्र अनेके प्रख्याताजनेभ्य: आमन्त्रणं दत्तमस्ति। विषयेऽस्मिन् उद्ध्वठकरे इत्यनेन निवेदितं यत् मह्यम् आमन्त्रणस्य आवश्यकता नास्ति। वस्तुत: नियमानुसारं विविधानां दलानाम् अध्यक्षेभ्य: आमन्त्रणं दत्तमस्ति। अधुना उद्धव: अध्यक्ष: नास्ति अत: स: आमन्त्रणं प्राप्तवान् नास्ति। एतदर्थं तेन इत्थं निवेदितम्। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्