Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

मुम्बई उत्तरमध्यत: प्रसिद्धस्य अधिवक्तु: उज्ज्वलनिकमस्य कृते भारतीयजनतादलेन नामोद्घोषणा कृता अस्ति। २०१९ तमे वर्षे पूनममहाजन अस्मिन् स्थाने विजयिनी आसीत्। उज्ज्वल निकमः २६/११ मुम्बई-आक्रमणस्य दोषिण: अजमलकसाबस्य विरुद्धं जाते प्रकरणे न्यायालये सम्यक् वादं स्थापितवान् येन स: मृत्युदण्डमपि प्राप्तवान् आसीत्।

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्