Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

आगामि-लोकसभानिर्वाचनस्य सज्जता निर्वाचनायोगेन सम्पन्ना। मुख्यनिर्वाचनायुक्त: राजीवकुमारः पत्रकारसम्मेलनं सम्बोधयन् आगामिनिर्वाचनविषये सूचनां दत्तवान्। सः अवदत् यत् २०२४ तमे वर्षे लोकसभानिर्वाचनं विधानसभानिर्वाचनं (ओडिशा) च कर्तुं वयं पूर्णतया सज्जाः स्मः। सर्वा: सज्जता: प्रायः पूर्णा: सन्ति।

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्