Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अद्यतनवार्ता

“विद्यालयेन केवलं प्रश्नपत्रं दातव्यम्, उत्तरपत्रं सामान्यत: परीक्षायां विद्यालयस्य छात्राणां कृते प्रश्नपत्रं उत्तरपुस्तकं च द्वय

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्