Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अद्यतनवार्ता

जामताडामण्डले दुःखदा दुर्घटना। झाझा-आसनसोल एक्स्प् झारखण्डस्य जामताडामण्डले बुधवासरे रात्रौ एकः हृदयविदारिणी रेलदुर्घटना अभवत्। कलझारिया-समीपे रेलयानेन १२ जनाः आहताः येषु रेलमार्गस्य समीपे द्वयोः जनयो: मृतशरीरे प्राप्ते। बहवः अपि क्षतिग्रस्ताः अभवन्। तेषु केषाञ्चन स्थितिः गम्भ
मणिपुरे एएसपी अमितस्य अपहरणस्य विरुद्धं शतशः सैनिक मणिपुरस्य इम्फाल-उपत्यका-क्षेत्रस्य चतुर्णां मण्डलानां शतशः कमाण्डो-कर्मचारिणः

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्